ข้อมูลบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องแก้วของเอเชีย และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วน้ำคุณภาพสำหรับใช้ในบ้าน โรงแรมร้านอาหาร และบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายอีกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวด
หลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
Website
ราคาพาร์
ประเภทบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ
ต่างด้าว
NVDR
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
นโยบายเงินปันผล

สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน
OGC
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
75/88-90 ชั้น 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19
(ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ 10110
02-661-6556
02-661-6550
www.oceanglass.com
10.00 บาท
Company-Listed
500,000,000.00 บาท
213,307,000.00 บาท

TH0360010001
TH0360010019
TH0360010R16
49.00000 %
เมื่อบริษัทมีกำไรเท่านั้น

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือน และสำนักงาน
หลักทรัพย์
OGC
ชื่อบริษัท
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34, 75/88-91 ถ.สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์
0-2661-6556
เบอร์โทรสาร
0-2661-6550
Website
www.oceanglass.com
ราคาพาร์
10.00 บาท
ประเภทบริษัท
Company-Listed
ทุนจดทะเบียน
500,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
213,307,150.00 บาท
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ
TH0360010001
ต่างด้าว
TH0360010019
NVDR
TH0360010R16
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
49.00000 %
นโยบายเงินปันผล
Pays when company has profit

การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

Corporate Structure

ผังองค์กร

Corporate Structure

คณะกรรมการ

  กรรมการ

  นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

  ประธานกรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 60 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม
  Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Director Certification Program (DCP 88/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 เมษายน พ.ศ. 2548
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ล็อกซเลย์ ไวร์เลส
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2545 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาอาวุโส
  บจ. เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2554 - มี.ค. 2557
  รองประธานกรรมการ บมจ.โอเชียนกลาส
  2552 - 2554
  ประธานกรรมการ บจ. สยามประกันชีวิต
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายกีรติ อัสสกุล

  กรรมการ

  อายุ 58 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
  University of Southern California สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  Queen’s University Ontario แคนาดา

  การอบรม / สัมมนา

  Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
  Director Certification Program (DCP 27/2003)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 9.73 (นับรวมคู่สมรส)
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 13 สิงหาคม 2536
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2538 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  เม.ย. 2557 – ก.ย. 2559
  กรรมการผู้จัดการ
  2543 – มี.ค. 2557
  ประธานกรรมการ
  2550 – 2552
  กรรมการผู้จัดการ บมจ.โอเชียนกลาส
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ญาติกรรมการ

  กรรมการ

  นายวรกานต์ ชูโต

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  อายุ 63 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP 99/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กุมภาพันธ์ 2550
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2554 - 2555
  ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมีคอล
  2552 - 2554
  กรรมการผู้จัดการ บจ.เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
  2550 - 2551
  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัดจำหน่าย บจ.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 56 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
  ปริญญาโท สาขาการจัดการ
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

  การอบรม / สัมมนา

  Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
  Audit Committee Program (ACP 19/2007)
  Director Certification Program (DCP 88/2007)
  Director Accreditation Program (DAP 52/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 เมษายน 2548
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท
  2552 - ปัจจุบัน
  กรรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
  บมจ.ไทยประกันภัย
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2541 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บจ.เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุน ศรีธนา จำกัด (มหาชน)
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายชัยประนิน วิสุทธิผล

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 57 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท Advertising
  School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP 88/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 มกราคม 2550
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ.อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ
  2540 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บจ.ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
  2534 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บจ.พธู (1969)
  2534 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บจ.ปาทุกา
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน ไม่มี
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายธัชพล โปษยานนท์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 51 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก สาขา Engineering Management
  ปริญญาโท สาขา Engineering Management
  University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาโท สาขา Industrial Management
  Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP120/2009)
  Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 กุมภาพันธ์ 2548
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2550 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บจ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2547 - 2550
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายแมทธิว กิจโอธาน

  กรรมการอิสระ

  อายุ 50 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาการจัดการ,
  Imperial College University of London อังกฤษ

  ปริญญาตรี สาขา Commerce,
  University of Toronto แคนาดา

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP 95/2007)
  Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 19)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กุมภาพันธ์ 2550
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
  2556 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการผู้จัดการ
  บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  2550 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2556 – 2558
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป
  2553 – 2556
  กรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
  2552 – 2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
  2549 – 2552
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
  บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายนภัทร อัสสกุล

  กรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 40 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  Babson College สหรัฐอเมริกา

  การอบรม / สัมมนา

  CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Director Certification Program (DCP 31/2003)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.44
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 10 มิถุนายน 2545
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ.แฮนส์ เมเนจเมนท์
  2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
  2547 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยาม เอสเตท
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน เศรษฐกร กระทรวงการคลัง
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ญาติกรรมการ

  Directors

  Mr. Silparat Watthanakaset

  Director, Ocean Glass Trading India Private Ltd.
  ADirector, Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Ltd.

  Age 46 Years
  Nationality Thai
  Education

  Masters of International Management (MIM)
  University of Denver U.S.A.

  Bachelor of Economics
  Chulalongkorn University

  Training / Seminar

  Director Certification Program (DCP 2014/2015)
  Thai Institute of Directors

  Aptitude & Intelligence Assessment Dermatoglyphics Analysis

  Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop

  Proportion of Holding in the Company’s shares (%) None
  First Appointment Date April 25, 2017
  Position in other Listed Company None
  Position in Non-Listed Company None
  Position in Rival Company and/or Connected Business that may cause Conflict of Interest None
  Work Experiences
  2016 – 2017
  General Manager and Acting Managing Director
  2014 – 2016
  Deputy Managing Director, Customer and Channel Development
  Ocean Glass Public Company Limited
  2013 – 2014
  Country Manager – Thailand, Lao
  2009 – 2013
  Country Manager – Vietnam
  S.C. Johnson & Son Company Limited
  Illegal record in last 10 years None
  Relationship with Director or Executive Management None

  กรรมการ

  นางสาวจริยา แสงไชยญา

  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต

  อายุ 51 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  Colorado State University สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Total Quality Management
  AOTS ประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 สิงหาคม 2556
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2556 - 2559
  ผู้อำนวยการบริหารการผลิตบ มจ.โอเชียนกลาส
  2555 - 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
  2547 - 2554
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายเสถียร ศรีใสคำ

  ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน บมจ.โอเชียนกลาส
  ประธานกรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
  กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)

  อายุ 50 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจการเงิน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรม / สัมมนา

  หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (SEP)
  หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (SEP)

  Can school & Metal tracking, Advance leadership
  Ball Corporation, USA

  หลักสูตร Tax Controller, Custom Tax
  สถาบันภาษี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 มิถุนายน 2559
  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2544 – 2558
  Iผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ
  บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
  Finance Director
  TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
  TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นางญาดา แอนดาริส

  ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.โอเชียนกลาส
  Supervisory Board บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)

  อายุ 51 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Coaching Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop

  Collective Bargaining for Successful Labor Relation Master Class 2013

  Leadership Development Program "Coaching Clinic Workshop"

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 สิงหาคม 2555
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2007 - 2012
  Human Resources, Business Partner Director, Supply Chain
  Unilever Thai Holdings Limited
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา

  ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย บมจ.โอเชียนกลาส
  กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
  กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)

  อายุ 44 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  Louisiana Tech University, LA, USA

  การอบรม / สัมมนา

  Advance Leadership

  7 Habits of Highly Successful People

  Walton Institute of Retail

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.02 (คู่สมรส)
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 มีนาคม 2559
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์กว่า 23 ปีด้านค้าปลีก การตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ และอีคอมเมิร์ซ ในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 • นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์
  ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นายกีรติ อัสสกุล
  กรรมการ

 • นายวรกานต์ ชูโต
  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 • ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

 • นายชัยประนิน วิสุทธิผล
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 • ดร. ธัชพล โปษยานนท์
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 • นายแมทธิว กิจโอธาน
  กรรมการอิสระ

 • นายนภัทร อัสสกุล
  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • นางสาวจริยา แสงไชยญา
  กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

  กรรมการ

  นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์

  ประธานกรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 60 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม
  Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Director Certification Program (DCP 88/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 เมษายน พ.ศ. 2548
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ล็อกซเลย์ ไวร์เลส
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2545 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาอาวุโส
  บจ. เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2554 - มี.ค. 2557
  รองประธานกรรมการ บมจ.โอเชียนกลาส
  2552 - 2554
  ประธานกรรมการ บจ. สยามประกันชีวิต
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายกีรติ อัสสกุล

  กรรมการ

  อายุ 58 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
  University of Southern California สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  Queen’s University Ontario แคนาดา

  การอบรม / สัมมนา

  Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007)
  Director Certification Program (DCP 27/2003)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 9.73 (นับรวมคู่สมรส)
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 13 สิงหาคม 2536
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2538 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  เม.ย. 2557 – ก.ย. 2559
  กรรมการผู้จัดการ
  2543 – มี.ค. 2557
  ประธานกรรมการ
  2550 – 2552
  กรรมการผู้จัดการ บมจ.โอเชียนกลาส
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ญาติกรรมการ

  กรรมการ

  นายวรกานต์ ชูโต

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  อายุ 63 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP 99/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กุมภาพันธ์ 2550
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2554 - 2555
  ที่ปรึกษา กลุ่มเอสซีจี เคมีคอล
  2552 - 2554
  กรรมการผู้จัดการ บจ.เอสซีจีเอ็กซพีเรียนซ์
  2550 - 2551
  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้จัดการใหญ่ธุรกิจจัดจำหน่าย บจ.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 56 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก สาขาการจัดการ
  ปริญญาโท สาขาการจัดการ
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

  การอบรม / สัมมนา

  Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
  Audit Committee Program (ACP 19/2007)
  Director Certification Program (DCP 88/2007)
  Director Accreditation Program (DAP 52/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 เมษายน 2548
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสเทอร์นสตาร์ เรียลเอสเตท
  2552 - ปัจจุบัน
  กรรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  และกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
  บมจ.ไทยประกันภัย
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2541 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บจ.เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุน ศรีธนา จำกัด (มหาชน)
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายชัยประนิน วิสุทธิผล

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 57 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท Advertising
  School of the Art Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP 88/2007)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 มกราคม 2550
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บมจ.อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ
  2540 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บจ.ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
  2534 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บจ.พธู (1969)
  2534 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บจ.ปาทุกา
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน ไม่มี
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายธัชพล โปษยานนท์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  อายุ 51 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาเอก สาขา Engineering Management
  ปริญญาโท สาขา Engineering Management
  University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาโท สาขา Industrial Management
  Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP120/2009)
  Director Accreditation Program (DAP 68/2008)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 กุมภาพันธ์ 2548
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2550 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บจ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2547 - 2550
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ.ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย)
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายแมทธิว กิจโอธาน

  กรรมการอิสระ

  อายุ 50 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาการจัดการ,
  Imperial College University of London อังกฤษ

  ปริญญาตรี สาขา Commerce,
  University of Toronto แคนาดา

  การอบรม / สัมมนา

  Director Certification Program (DCP 95/2007)
  Director Accreditation Program (DAP 57/2006)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 19)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 27 กุมภาพันธ์ 2550
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
  2556 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท
  กรรมการผู้จัดการ
  บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  2550 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2556 – 2558
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป
  2553 – 2556
  กรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
  2552 – 2556
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
  2549 – 2552
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
  บมจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายนภัทร อัสสกุล

  กรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  อายุ 40 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  Babson College สหรัฐอเมริกา

  การอบรม / สัมมนา

  CG Forum 3/2015 “Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board”
  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  Director Certification Program (DCP 31/2003)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.44
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 10 มิถุนายน 2545
  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ปี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ.แฮนส์ เมเนจเมนท์
  2556 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บจ. อาร์ เอ็ม ไอ
  2547 – ปัจจุบัน
  รองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยาม เอสเตท
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน เศรษฐกร กระทรวงการคลัง
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ญาติกรรมการ

  Directors

  Mr. Silparat Watthanakaset

  Director, Ocean Glass Trading India Private Ltd.
  ADirector, Ocean Glass Trading (Shanghai) Company Ltd.

  Age 46 Years
  Nationality Thai
  Education

  Masters of International Management (MIM)
  University of Denver U.S.A.

  Bachelor of Economics
  Chulalongkorn University

  Training / Seminar

  Director Certification Program (DCP 2014/2015)
  Thai Institute of Directors

  Aptitude & Intelligence Assessment Dermatoglyphics Analysis

  Coaching, Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop

  Proportion of Holding in the Company’s shares (%) None
  First Appointment Date April 25, 2017
  Position in other Listed Company None
  Position in Non-Listed Company None
  Position in Rival Company and/or Connected Business that may cause Conflict of Interest None
  Work Experiences
  2016 – 2017
  General Manager and Acting Managing Director
  2014 – 2016
  Deputy Managing Director, Customer and Channel Development
  Ocean Glass Public Company Limited
  2013 – 2014
  Country Manager – Thailand, Lao
  2009 – 2013
  Country Manager – Vietnam
  S.C. Johnson & Son Company Limited
  Illegal record in last 10 years None
  Relationship with Director or Executive Management None

  กรรมการ

  นางสาวจริยา แสงไชยญา

  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต

  อายุ 51 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  Colorado State University สหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Total Quality Management
  AOTS ประเทศญี่ปุ่น

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 สิงหาคม 2556
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2556 - 2559
  ผู้อำนวยการบริหารการผลิตบ มจ.โอเชียนกลาส
  2555 - 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
  2547 - 2554
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบคุณภาพ บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายเสถียร ศรีใสคำ

  ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน บมจ.โอเชียนกลาส
  ประธานกรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
  กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)

  อายุ 50 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาวิชาธุรกิจการเงิน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การอบรม / สัมมนา

  หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (SEP)
  หลักสูตรผู้บริหารอาวุโส (SEP)

  Can school & Metal tracking, Advance leadership
  Ball Corporation, USA

  หลักสูตร Tax Controller, Custom Tax
  สถาบันภาษี

  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 มิถุนายน 2559
  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2544 – 2558
  Iผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ
  บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
  Finance Director
  TBC-Ball Beverage Can Holding Limited (Hong Kong)
  TBC-Ball Beverage Can Vietnam Limited (Vietnam)
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นางญาดา แอนดาริส

  ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.โอเชียนกลาส
  Supervisory Board บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)

  อายุ 51 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การอบรม / สัมมนา

  Coaching Active Listening, Giving & Receiving Feedback Workshop

  Collective Bargaining for Successful Labor Relation Master Class 2013

  Leadership Development Program "Coaching Clinic Workshop"

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 สิงหาคม 2555
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน
  2007 - 2012
  Human Resources, Business Partner Director, Supply Chain
  Unilever Thai Holdings Limited
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

  กรรมการ

  นายอูเดย์ แชงการ์ เวอร์มา

  ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย บมจ.โอเชียนกลาส
  กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (เซียงไฮ้)
  กรรมการ บจ.โอเชียนกลาสเทรดดิ้ง (อินเดีย)

  อายุ 44 ปี
  สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษา

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  Louisiana Tech University, LA, USA

  การอบรม / สัมมนา

  Advance Leadership

  7 Habits of Highly Successful People

  Walton Institute of Retail

  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.02 (คู่สมรส)
  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 16 มีนาคม 2559
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
  เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์กว่า 23 ปีด้านค้าปลีก การตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ และอีคอมเมิร์ซ ในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 • นางสาวจริยา แสงไชยญา
  กรรมการผู้จัดการ

 • ดร.อูเดย์ เวอร์มา
  ผู้อำนวยการบริหาร - พัฒนาลูกค้าและ
  ช่องทางจัดจำหน่าย

 • นายกฤษณะ ไพโรจน์
  ผู้อำนวยการบริหาร - การผลิต

 • นาย วีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์
  ผู้อำนวยการบริหาร – บัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ จัดซื้อ

 • นางณัฐฉวินี นิคมชัยประเสริฐ
  ผู้อำนวยการบริหาร - การตลาด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 978
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 42.82


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 7,000,000 32.82
2.  นาย กีรติ อัสสกุล 1,995,070 9.35
3.  นาย วีรวุฒิ อัสสกุล 1,994,991 9.35
4.  นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์ 1,805,879 8.47
5.  นาย วิทิต พงศ์พิโรดม 750,000 3.52
6.  TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD. 630,715 2.96
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 630,100 2.95
8.  นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ 505,000 2.37
9.  นาย สุรพล อัสสกุล 494,782 2.32
10.  มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 413,500 1.94

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์ New
แบบคำขอเสนอวาระการประชุม New
แบบคำขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ New
ส่งคำถามล่วงหน้า New
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38)
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 37)
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 37)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 36)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 35)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 34)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 33)

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2562

ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลนักลงทุน

บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เอกสาร ดาวน์โหลด
2566
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
2565
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
2564
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
2563
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
2562
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
2561
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
2560
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
2559
คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
ข่าวบริษัท
วันที่ หัวข้อ
21 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่45) และการจ่ายเงินปันผล
21 กุมภาพันธ์ 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 มกราคม 2567 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)
14 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
02 ตุลาคม 2566 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)
15 สิงหาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
15 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
23 พฤษภาคม 2566 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21
OUR SUSTAINABILITY DEVELOPMENT PRIORITIES

รักดี ภักดีชุมพล
เลขานุการบริษัท
+66 2661-6556 EXT.1200
ir@oceanglass.com

ข่องทางรับข้อร้องเรียน