วัฒนธรรมองค์กรและการเติบโตกับเรา
“แบ่งปันประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสุข เติบโตในแบบที่เป็นคุณ”

ที่โอเชียนกลาส เราเห็นคุณค่า และให้ความสำคัญเรื่องการเปิดกว้างให้กลุ่มคนทำงานมีความหลากหลาย ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสีผิว รวมทั้งยึดมั่นในหลักการของการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน บริษัทฯสนับสนุนให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ ปราศจากการแบ่งแยก และการกดขี่ข่มเหงใดๆในกลุ่มคนทำงานขององค์กร

เจตนารมย์ของบริษัทฯ คือการส่งมอบความสุข และสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่มีคุณภาพ และเราเชื่อในการมอบโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ ‘แบ่งปันประสบการณ์ สร้างสรรค์งานให้มีสุข เติบโตในแบบที่เป็นคุณ’ สำหรับตัวพนักงานเอง ในระหว่างที่ร่วมงานอยู่กับบริษัทฯ

บุคลากรของเราจะได้รับโอกาสให้พัฒนาความรู้ความสามารถ และความก้าวหน้าในอาชีพตามความถนัดของตนเอง เพื่อสร้างผลงาน และเจริญเติบโตตามศักยภาพของแต่ละคน ร่วมไปกับการสร้างตราสินค้า และทีมบุคลากรที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“เรายึดมั่นในค่านิยมหลักขององค์กร”

นี่คือความมุ่งมั่น และคำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างวัฒนธรรมในการทำงานให้ทีมงานเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกเสมือนผู้ประกอบกิจการ และแสดงพฤติกรรมตามคุณค่าหลักขององค์กร เพื่อสร้างรากฐานมั่นคงให้แก่มาตรฐาน และความรับผิดชอบที่องค์กรต้องส่งมอบ เรายึดมั่นในค่านิยมหลัก 4 ประการขององค์กร

ค่านิยมหลัก
  • Core Value
  • Core Value
  • Core Value
  • Core Value

ความสำเร็จขององค์กรอยู่บนพื้นฐานของทั้งจริยธรรมส่วนบุคคลของทีมงาน และจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร และพวกเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกแง่มุมของการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

“สไตล์การทำงานของพนักงานในอุดมคติของเรา”

เราทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานของเราด้วยการคิด และการแสดงพฤติกรรมในการทำงานแบบมีจิตสำนึกเสมือนผู้ประกอบกิจการ คุณลักษณะเหล่านี้คือ รูปแบบ และสไตล์การทำงานของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง

การพัฒนา และการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ตำแหน่งงานว่าง

ติดต่อ

อีเมล: LiveOceanSpirit@oceanglass.com

โทรศัพท์: 02-661-6556