* รายละเอียดที่นำมาแสดงจะเป็นข้อมูลในรูปของ PDF File

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 115.2 Kb
14 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 42.5 Kb
14 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 241.1 Kb
10 พฤษภาคม 2561 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 166.7 Kb
26 เมษายน 2561 ต่อวาระกรรมการตรวจสอบ 199.3 Kb
26 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 800.6 Kb
26 มีนาคม 2561 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 165.1 Kb
21 มีนาคม 2561 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 186.3 Kb
21 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 และการจ่ายเงินปันผล 83.4 Kb
21 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 179.2 Kb
21 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) 42.1 Kb
21 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 250.1 Kb
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.