* รายละเอียดที่นำมาแสดงจะเป็นข้อมูลในรูปของ PDF File

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
04 มิถุนายน 2558 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 33.4 Kb
14 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 630.5 Kb
14 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 43.9 Kb
14 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 161.3 Kb
12 พฤษภาคม 2558 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 37.5 Kb
28 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36 94.6 Kb
28 เมษายน 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 57.6 Kb
21 เมษายน 2558 แจ้งเรื่องการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 34.2 Kb
23 มีนาคม 2558 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36 35.2 Kb
26 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) 43.6 Kb
26 กุมภาพันธ์ 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 240.0 Kb
26 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557 218.8 Kb
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.