* รายละเอียดที่นำมาแสดงจะเป็นข้อมูลในรูปของ PDF File

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
30 มกราคม 2561 แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 49.7 Kb
25 ธันวาคม 2560 ขอแจ้งแก้ไขกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง 48.5 Kb
08 ธันวาคม 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 47.7 Kb
14 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 181.6 Kb
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 147.6 Kb
14 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) 42.7 Kb
27 กันยายน 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ และการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการ 44.7 Kb
27 กันยายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560 51.1 Kb
11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 258.7 Kb
11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 42.7 Kb
11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 144.9 Kb
12 พฤษภาคม 2560 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 44.2 Kb
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.