* รายละเอียดที่นำมาแสดงจะเป็นข้อมูลในรูปของ PDF File

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 181.6 Kb
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 147.6 Kb
14 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) 42.7 Kb
27 กันยายน 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการผู้จัดการ และการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการ 44.7 Kb
27 กันยายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560 51.1 Kb
11 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 258.7 Kb
11 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 42.7 Kb
11 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 144.9 Kb
12 พฤษภาคม 2560 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 44.2 Kb
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 480.8 Kb
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 42.1 Kb
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 137.4 Kb
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.