* รายละเอียดที่นำมาแสดงจะเป็นข้อมูลในรูปของ PDF File

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
15 ธันวาคม 2559 แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระ เข้ารับการดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 90.2 Kb
14 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 168.5 Kb
14 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 470.3 Kb
14 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) 44.9 Kb
30 กันยายน 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 38) 52.7 Kb
16 กันยายน 2559 การลาออกของกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ 51.2 Kb
15 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 163.5 Kb
15 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559 155.1 Kb
15 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 45.0 Kb
13 กรกฏาคม 2559 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท (เพิ่มเติม) 93.4 Kb
12 กรกฏาคม 2559 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท 73.2 Kb
27 พฤษภาคม 2559 การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 56.4 Kb
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.