* รายละเอียดที่นำมาแสดงจะเป็นข้อมูลในรูปของ PDF File

วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
12 พฤษภาคม 2560 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 44.2 Kb
12 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 480.8 Kb
12 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 42.1 Kb
12 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 137.4 Kb
09 พฤษภาคม 2560 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 33.1 Kb
26 เมษายน 2560 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 200.8 Kb
25 เมษายน 2560 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 55.4 Kb
25 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 38 106.7 Kb
24 มีนาคม 2560 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 50.0 Kb
10 มีนาคม 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 และการจ่ายเงินปันผล(แก้ไข template) 71.3 Kb
09 มีนาคม 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 และการจ่ายเงินปันผล 71.3 Kb
23 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 245.9 Kb
© Copyright 2016 Ocean Glass Public Company Limited. All rights reserved.